Rezo aziz mikeladze

ქება-დიდება მხოლოდ უზენაეს ალლაჰს ეკუთვნის.

ქება-დიდება მხოლოდ უზენაეს ალლაჰს ეკუთვნის. საუკეთესო, სპეტაკი
აღსასრული და გამარჯვება კი მხოლოდ ღვთისმოშიშთა ხვედრია. ღვთის
ლოცვა და სალამი ჩვენს შუამავალს მუჰამმედს (ს.ა.ს.) და ყველა მის
თანამედროვეს. ღმერთო ჩემო, მიიღე ჩვენი ვედრება, რამეთუ მხოლოდ შენა
ხარ ყოველივეს შემსმენი და მცოდნე. მოგვიტევე შეცოდებანი ჩვენი, რამეთუ
მხოლოდ შენა ხარ შემნდობი და მწყალობელი. დაგვადგინე ჭეშმარიტებას და
გვატარე სწორი გზით. გვაპატიე ჩვენი შეცოდებანი, წარხოცე ყოველივე ცოდვა
ყოვლად მოწყალე და მწყალობელო -ღმერთო სამყაროთა! ღმერთო ჩემო,
მიღებული ჰქმენ შენ წინაშე ჩვენ მიერ წაკითხული მანათობელი წიგნი –
წმინდა ყურანი. ღმერთო ჩემო, აგვამაღლე მისი მეშვეობით. ჩვენთვის მადლის
მომნიჭებლად და შენი დიდების შემხსენებლად ამყოფე ყოველი წმინდა
აიათი. მიიღე ჩვენგან ჩვენი ვედრებანი, რამეთუ მხოლოდ შენა ხარ შემნდობი
და მწყალობელი! ღმერთო ჩემო, დალოცე მუჰამმედ შუამავალი (ს.ა.ს.)-ი –
შარიათისა და ცხადი წიგნის ჩვენზე მომტანი. ღმერთო ჩემო, შეგვამკე ყურანის
სილამაზით, მოგვმადლე მისი ჯილდო. გაგვაკეთილშობილე მისი კითხვით.
შეგვმოსე მისი სამოსით. გვიწყალობე სამოთხეში დამკვიდრება მასთან
ერთად. ღმერთო ჩემო, დაგვიცავი ყოველგვარი მიწიერი უბედურებისა და
იმიერი სასჯელისგან. შეიწყალე მუჰამმედ (ს.ა.ს.)-ის თემი ყურანის
ჭეშმარიტებით! ღმერთო ჩემო, დადვიდგინე წმინდა ყურანი ამიერ
სამყოფელში მეგზურად და საფლავში მეგობრად, ხოლო ანგარიშგების დღეს
შუამდგომლად, ჭეშმარიტ გზაზე მანათობელად, ცეცხლისგან დამცავ ფარად,
სამოთხეში მუდმივ მეგობრად, ყველა სასიკეთო საქმის წინამძღოლად! შენი
მადლით, შენი არსებობით, შენი სიკეთით, შენი წყალობით, ო, საუკეთესო
ჯილდოს მომნიჭებელო და ყოვლად მწყალობელო დიადო ღმერთო,
დაგვადგინე სწორ გზას ჭეშმარიტი ყურანით. დაგვიფარე მისი მეშვეობით.
დაგვიცავი ცეცხლისგან მისი საშუალებით. სამოთხეში დაგვამკვიდრე მისი
შუამდგომლობით. აგვამაღლე მისი მადლით. დაფარე ჩვენი შეცოდებანი მისი
კითხვის მეშვეობით. ო, მადლის, არსებობისა და სიკეთის ბატონ-პატრონი.
ღმერთო ჩემო, გაასუფთავე ჩვენი გული ყოველგვარი სიბინძურისგან, დაფარე
ჩვენი ნაკლოვანებები, გაგვიმთელე ავადმყოფები, გაგვასტუმრებინე ვალები,
გაგვინათე სახეები, შეიწყალე ჩვენი წინაპრები და მიუტევე ჩვენს მშობლებს.
გაგვიადვილე რელიგიური, მიწიერი ცხოვრება და გამოგვასწორე! ჩვენი
მტრების მიერ ჩვენკენ მომართული ოინები ამაო ჰქმენი! დაიცავი ჩვენი ოჯახი,
ჩვენი ქონება და ჩვენი სამშობლო ყოველგვარი უბედურებისგან, გასაჭირისგან,
ავადმყოფობისა და უსიამოვნებისგან. გაგვიმტკიცე ფეხი და შეგვეწიე
ურწმუნო ხალხის წინაშე წმინდა ყურანის მეშვეობით. ღმერთო ჩემო,
მიაწვდინე წმინდა წიგნის – ყურანის კითხვის მადლი ღვთის შუამავლის
(ს.ა.ს.)-ის სულთან, ყველა ძმის, ყველა რასულისა და ნების სულთან! ღვთის
ლოცვა და სალამი ყოფილიყოს ყოველივეს ზედა. მისი ოჯახის,
თანამედროვენის, ყველას დედის, მისი მეუღლეების, შვილების, მისი
შთამომავლების სულთან, ალლაჰი იყოს კმაყოფილი ყველასი. ჩვენი
მშობლების, ძმების, დების, შვილების, ნათესავების, ახლობლებისა და
მეგობრების, მასწავლებლების, ყველა იმ ადამიანის, ვისაც ჩვენზე რაიმე სახის
ამაგი აქვს, სიკეთის მქმნელთა, ყველა მორწმუნე ძმისა და დის, ყველა
მუსლიმი ძმისა და დის გარდაცვლილნი არიან თუ ცოცხალნი, ყველა ზემოთ
მოხსენებულის სულებს უწიე. ო, ყოველი საჭიროების მომნიჭებელო და
ვედრების ამსრულებელო ღმერთო სამყაროთა, შეისმინე ჩვენი ვედრება
შენეული წყალობით, რამეთუ მხოლოდ შენა ხარ ყოვლად მოწყალე და
მწყალობელი!
ყოვლადქებულო დიადო ღმერთო, მოგვეც ძალა შენი ნების აღსრულებისა,
დაგვადგინე იმათ გზას, რომელთა ზედა მოიღე წყალობა, მოგვმადლე
სიმტკიცე ჭეშმარიტების აღდგენისა, გვიბოძე შემეცნების უნარი ჭეშმარიტების
აღქმის და ადამიანის დედამიწაზე მოვლენის არსის შეცნობისა, ჩვენ ხომ
მხოლოდ შენ გცემთ თაყვანს და მხოლოდ შენ გსასოებთ შეწევნას.
ყოვლადძლიერო ღმერთო სამყაროთა, მოგვმადლე სიმტკიცე ფერხთა, რათა
სამართალმა იზეიმოს, დასრულდეს ძმათა შორის მტრობა და მშვიდობამ
დაისადგუროს ქვეყანასა ზედა!
აამიინ!

Comment here