ბუნებრივი კატასტროფების
მიმართ პასუხისმგებლობა
უნდა ვიგრძნოთ

ძვირფასო მორწმუნენო! ჩვენ, ადამიანები ბუნებრივ გარემოში ვართ გაჩენილი და შესაბამისად ამ გარემოზე ვართ დამოკიდებული. ჩვენი გარემო ჩვენთვის სასიცოცხლ

Read